โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 24
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 74
ร้อยละ 7.87 % 0.00 % 8.99 % 0.00 % 0.00 % 83.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 9 0 15 0 0 114
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %

119 : 9 , 0 , 12 , 0 , 0 , 98...7.56 , 0.00 , 10.08 , 0.00 , 0.00 , 82.35 = 21 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39%

Powered By www.thaieducation.net