โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 6 7 0 0 73
ร้อยละ 0.00 % 6.98 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 84.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 0 7 14 0 0 115
ร้อยละ 0.00 % 5.15 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 84.56 %

115 : 0 , 7 , 11 , 0 , 0 , 97...0.00 , 6.09 , 9.57 , 0.00 , 0.00 , 84.35 = 18 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net