โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 25
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 74
ร้อยละ 8.14 % 0.00 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 11 0 9 0 0 116
ร้อยละ 8.09 % 0.00 % 6.62 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %

115 : 9 , 0 , 7 , 0 , 0 , 99...7.83 , 0.00 , 6.09 , 0.00 , 0.00 , 86.09 = 16 : 13.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71%

Powered By www.thaieducation.net