โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 23
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 13 1 7 0 0 65
ร้อยละ 15.12 % 1.16 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 75.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 16
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 20 1 11 0 0 104
ร้อยละ 14.71 % 0.74 % 8.09 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %

115 : 17 , 1 , 9 , 0 , 0 , 88...14.78 , 0.87 , 7.83 , 0.00 , 0.00 , 76.52 = 27 : 23.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net