โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 29
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 87.88 %

33 : 1 , 0 , 2 , 1 , 0 , 29...3.03 , 0.00 , 6.06 , 3.03 , 0.00 , 87.88 = 4 : 12.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12%

Powered By www.thaieducation.net