โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 7
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 9 4 8 3 1 27
ร้อยละ 17.31 % 7.69 % 15.38 % 5.77 % 1.92 % 51.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 11 4 10 3 1 34
ร้อยละ 17.46 % 6.35 % 15.87 % 4.76 % 1.59 % 53.97 %

63 : 11 , 4 , 10 , 3 , 1 , 34...17.46 , 6.35 , 15.87 , 4.76 , 1.59 , 53.97 = 29 : 46.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03%

Powered By www.thaieducation.net