โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 2.17 % 0.00 % 89.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 57
ร้อยละ 0.00 % 1.59 % 6.35 % 1.59 % 0.00 % 90.48 %

63 : 0 , 1 , 4 , 1 , 0 , 57...0.00 , 1.59 , 6.35 , 1.59 , 0.00 , 90.48 = 6 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net