โรงเรียนหนองกุงวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 25
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 6 9 0 0 48
ร้อยละ 7.35 % 8.82 % 13.24 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 9 8 10 0 0 73
ร้อยละ 9.00 % 8.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 73.00 %

100 : 9 , 8 , 10 , 0 , 0 , 73...9.00 , 8.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 73.00 = 27 : 27.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00%

Powered By www.thaieducation.net