โรงเรียนหนองกุงวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 20
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 6 9 0 0 51
ร้อยละ 7.04 % 8.45 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 71.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 9 8 10 0 0 71
ร้อยละ 9.18 % 8.16 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 72.45 %

98 : 9 , 8 , 10 , 0 , 0 , 71...9.18 , 8.16 , 10.20 , 0.00 , 0.00 , 72.45 = 27 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net