โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 2 3 2 0 15
ร้อยละ 18.52 % 7.41 % 11.11 % 7.41 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 8 9 10 2 2 53
ร้อยละ 9.52 % 10.71 % 11.90 % 2.38 % 2.38 % 63.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 13 11 13 4 2 68
ร้อยละ 11.71 % 9.91 % 11.71 % 3.60 % 1.80 % 61.26 %

111 : 13 , 11 , 13 , 4 , 2 , 68...11.71 , 9.91 , 11.71 , 3.60 , 1.80 , 61.26 = 43 : 38.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.74%

Powered By www.thaieducation.net