โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 2 3 2 0 16
ร้อยละ 20.69 % 6.90 % 10.34 % 6.90 % 0.00 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 8 9 11 2 2 53
ร้อยละ 9.41 % 10.59 % 12.94 % 2.35 % 2.35 % 62.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 14 11 14 4 2 69
ร้อยละ 12.28 % 9.65 % 12.28 % 3.51 % 1.75 % 60.53 %

114 : 14 , 11 , 14 , 4 , 2 , 69...12.28 , 9.65 , 12.28 , 3.51 , 1.75 , 60.53 = 45 : 39.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47%

Powered By www.thaieducation.net