โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 1 2 1 0 12
ร้อยละ 23.81 % 4.76 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 7 13 12 6 0 62
ร้อยละ 7.00 % 13.00 % 12.00 % 6.00 % 0.00 % 62.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 12 14 14 7 0 74
ร้อยละ 9.92 % 11.57 % 11.57 % 5.79 % 0.00 % 61.16 %

121 : 12 , 14 , 14 , 7 , 0 , 74...9.92 , 11.57 , 11.57 , 5.79 , 0.00 , 61.16 = 47 : 38.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 38.84%

Powered By www.thaieducation.net