โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 11
ร้อยละ 28.57 % 4.76 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 52.38 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 8 15 14 6 0 57
ร้อยละ 8.00 % 15.00 % 14.00 % 6.00 % 0.00 % 57.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 14 16 16 7 0 68
ร้อยละ 11.57 % 13.22 % 13.22 % 5.79 % 0.00 % 56.20 %

121 : 14 , 16 , 16 , 7 , 0 , 68...11.57 , 13.22 , 13.22 , 5.79 , 0.00 , 56.20 = 53 : 43.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80%

Powered By www.thaieducation.net