โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 15.63 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 4 1 15 1 0 119
ร้อยละ 2.86 % 0.71 % 10.71 % 0.71 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 1 11 0 0 52
ร้อยละ 3.03 % 1.52 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 6 7 29 1 0 195
ร้อยละ 2.52 % 2.94 % 12.18 % 0.42 % 0.00 % 81.93 %

172 : 4 , 6 , 18 , 1 , 0 , 143...2.33 , 3.49 , 10.47 , 0.58 , 0.00 , 83.14 = 29 : 16.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 18.07%

Powered By www.thaieducation.net