โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 4 0 3 0 22
ร้อยละ 9.38 % 12.50 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 9 2 12 2 0 115
ร้อยละ 6.43 % 1.43 % 8.57 % 1.43 % 0.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 54
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 15 6 24 5 0 191
ร้อยละ 6.22 % 2.49 % 9.96 % 2.07 % 0.00 % 79.25 %

172 : 12 , 6 , 12 , 5 , 0 , 137...6.98 , 3.49 , 6.98 , 2.91 , 0.00 , 79.65 = 35 : 20.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75%

Powered By www.thaieducation.net