โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 4 0 3 0 22
ร้อยละ 9.38 % 12.50 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 9 2 16 2 0 111
ร้อยละ 6.43 % 1.43 % 11.43 % 1.43 % 0.00 % 79.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 53
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 14 7 28 5 0 186
ร้อยละ 5.83 % 2.92 % 11.67 % 2.08 % 0.00 % 77.50 %

172 : 12 , 6 , 16 , 5 , 0 , 133...6.98 , 3.49 , 9.30 , 2.91 , 0.00 , 77.33 = 39 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net