โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 41
ร้อยละ 10.00 % 2.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 8 1 8 0 0 106
ร้อยละ 6.50 % 0.81 % 6.50 % 0.00 % 0.00 % 86.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 15 0 0 47
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 23.44 % 0.00 % 0.00 % 73.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 14 3 26 0 0 194
ร้อยละ 5.91 % 1.27 % 10.97 % 0.00 % 0.00 % 81.86 %

173 : 13 , 2 , 11 , 0 , 0 , 147...7.51 , 1.16 , 6.36 , 0.00 , 0.00 , 84.97 = 26 : 15.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14%

Powered By www.thaieducation.net