โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 9 0 0 0 37
ร้อยละ 8.00 % 18.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 13 12 12 15 0 70
ร้อยละ 10.66 % 9.84 % 9.84 % 12.30 % 0.00 % 57.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 2 10 1 0 46
ร้อยละ 7.81 % 3.13 % 15.63 % 1.56 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 22 23 22 16 0 153
ร้อยละ 9.32 % 9.75 % 9.32 % 6.78 % 0.00 % 64.83 %

172 : 17 , 21 , 12 , 15 , 0 , 107...9.88 , 12.21 , 6.98 , 8.72 , 0.00 , 62.21 = 65 : 37.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 35.17%

Powered By www.thaieducation.net