โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 12 0 0 0 35
ร้อยละ 7.84 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 13 12 12 15 0 72
ร้อยละ 10.48 % 9.68 % 9.68 % 12.10 % 0.00 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 7 2 10 1 0 44
ร้อยละ 10.94 % 3.13 % 15.63 % 1.56 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 24 26 22 16 0 151
ร้อยละ 10.04 % 10.88 % 9.21 % 6.69 % 0.00 % 63.18 %

175 : 17 , 24 , 12 , 15 , 0 , 107...9.71 , 13.71 , 6.86 , 8.57 , 0.00 , 61.14 = 68 : 38.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.82%

Powered By www.thaieducation.net