โรงเรียนบ้านบัวงาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 0
ร้อยละ 66.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 12
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 21 คน
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 12
ร้อยละ 23.81 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %

21 : 5 , 1 , 3 , 0 , 0 , 12...23.81 , 4.76 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 57.14 = 9 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net