โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 8
ร้อยละ 30.77 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 10 1 6 1 0 43
ร้อยละ 16.39 % 1.64 % 9.84 % 1.64 % 0.00 % 70.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 14 1 7 1 0 51
ร้อยละ 18.92 % 1.35 % 9.46 % 1.35 % 0.00 % 68.92 %

74 : 14 , 1 , 7 , 1 , 0 , 51...18.92 , 1.35 , 9.46 , 1.35 , 0.00 , 68.92 = 23 : 31.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.08%

Powered By www.thaieducation.net