โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 15
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 4 6 0 0 49
ร้อยละ 4.84 % 6.45 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 7 5 12 0 0 64
ร้อยละ 7.95 % 5.68 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %

88 : 7 , 5 , 12 , 0 , 0 , 64...7.95 , 5.68 , 13.64 , 0.00 , 0.00 , 72.73 = 24 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net