โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 18.75 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 5 4 8 2 0 21
ร้อยละ 12.50 % 10.00 % 20.00 % 5.00 % 0.00 % 52.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 5 7 9 2 0 33
ร้อยละ 8.93 % 12.50 % 16.07 % 3.57 % 0.00 % 58.93 %

56 : 5 , 7 , 9 , 2 , 0 , 33...8.93 , 12.50 , 16.07 , 3.57 , 0.00 , 58.93 = 23 : 41.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07%

Powered By www.thaieducation.net