โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 15
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 1 13 1 0 46
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 20.31 % 1.56 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 5 1 15 1 0 61
ร้อยละ 6.02 % 1.20 % 18.07 % 1.20 % 0.00 % 73.49 %

83 : 5 , 1 , 15 , 1 , 0 , 61...6.02 , 1.20 , 18.07 , 1.20 , 0.00 , 73.49 = 22 : 26.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.51%

Powered By www.thaieducation.net