โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 -2 1 1 0 23
ร้อยละ 11.54 % -7.69 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 1 0 3 3 1 81
ร้อยละ 1.12 % 0.00 % 3.37 % 3.37 % 1.12 % 91.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 4 -2 4 4 1 104
ร้อยละ 3.48 % -1.74 % 3.48 % 3.48 % 0.87 % 90.43 %

115 : 4 , -2 , 4 , 4 , 1 , 104...3.48 , -1.74 , 3.48 , 3.48 , 0.87 , 90.43 = 11 : 9.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57%

Powered By www.thaieducation.net