โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 2 2 7 2 20
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 5.41 % 18.92 % 5.41 % 54.05 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 18 7 6 24 11 103
ร้อยละ 10.65 % 4.14 % 3.55 % 14.20 % 6.51 % 60.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 22 9 8 31 13 123
ร้อยละ 10.68 % 4.37 % 3.88 % 15.05 % 6.31 % 59.71 %

206 : 22 , 9 , 8 , 31 , 13 , 123...10.68 , 4.37 , 3.88 , 15.05 , 6.31 , 59.71 = 83 : 40.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.29%

Powered By www.thaieducation.net