โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 6 2 2 4 37
ร้อยละ 3.77 % 11.32 % 3.77 % 3.77 % 7.55 % 69.81 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 3 11 14 17 31 95
ร้อยละ 1.75 % 6.43 % 8.19 % 9.94 % 18.13 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 5 17 16 19 35 132
ร้อยละ 2.23 % 7.59 % 7.14 % 8.48 % 15.63 % 58.93 %

224 : 5 , 17 , 16 , 19 , 35 , 132...2.23 , 7.59 , 7.14 , 8.48 , 15.63 , 58.93 = 92 : 41.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07%

Powered By www.thaieducation.net