โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 46
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 3.77 % 1.89 % 3.77 % 86.79 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 3 10 13 12 6 123
ร้อยละ 1.80 % 5.99 % 7.78 % 7.19 % 3.59 % 73.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 4 11 15 13 8 169
ร้อยละ 1.82 % 5.00 % 6.82 % 5.91 % 3.64 % 76.82 %

220 : 4 , 11 , 15 , 13 , 8 , 169...1.82 , 5.00 , 6.82 , 5.91 , 3.64 , 76.82 = 51 : 23.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18%

Powered By www.thaieducation.net