โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 2 1 2 2 43
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 1.92 % 3.85 % 3.85 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 3 11 14 15 7 120
ร้อยละ 1.76 % 6.47 % 8.24 % 8.82 % 4.12 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 5 13 15 17 9 163
ร้อยละ 2.25 % 5.86 % 6.76 % 7.66 % 4.05 % 73.42 %

222 : 5 , 13 , 15 , 17 , 9 , 163...2.25 , 5.86 , 6.76 , 7.66 , 4.05 , 73.42 = 59 : 26.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58%

Powered By www.thaieducation.net