โรงเรียนดอนเสาโฮง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 28
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 22
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 64
ร้อยละ 5.63 % 0.00 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 90.14 %

46 : 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 42...4.35 , 0.00 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 91.30 = 4 : 8.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86%

Powered By www.thaieducation.net