โรงเรียนดอนเสาโฮง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 32
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 26
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 6 2 2 2 0 79
ร้อยละ 6.59 % 2.20 % 2.20 % 2.20 % 0.00 % 86.81 %

62 : 5 , 2 , 2 , 0 , 0 , 53...8.06 , 3.23 , 3.23 , 0.00 , 0.00 , 85.48 = 9 : 14.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19%

Powered By www.thaieducation.net