โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
200
จำนวน(คน) 7 3 11 5 5 169
ร้อยละ 3.50 % 1.50 % 5.50 % 2.50 % 2.50 % 84.50 %
ระดับประถมศึกษา
786
จำนวน(คน) 40 28 82 41 30 565
ร้อยละ 5.09 % 3.56 % 10.43 % 5.22 % 3.82 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 986 คน
จำนวน(คน) 47 31 93 46 35 734
ร้อยละ 4.77 % 3.14 % 9.43 % 4.67 % 3.55 % 74.44 %

986 : 47 , 31 , 93 , 46 , 35 , 734...4.77 , 3.14 , 9.43 , 4.67 , 3.55 , 74.44 = 252 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 986 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 252 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56%

Powered By www.thaieducation.net