โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
200
จำนวน(คน) 7 3 11 5 5 169
ร้อยละ 3.50 % 1.50 % 5.50 % 2.50 % 2.50 % 84.50 %
ระดับประถมศึกษา
789
จำนวน(คน) 42 28 82 41 30 566
ร้อยละ 5.32 % 3.55 % 10.39 % 5.20 % 3.80 % 71.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 989 คน
จำนวน(คน) 49 31 93 46 35 735
ร้อยละ 4.95 % 3.13 % 9.40 % 4.65 % 3.54 % 74.32 %

989 : 49 , 31 , 93 , 46 , 35 , 735...4.95 , 3.13 , 9.40 , 4.65 , 3.54 , 74.32 = 254 : 25.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 989 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 254 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68%

Powered By www.thaieducation.net