โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
196
จำนวน(คน) 7 3 11 4 3 168
ร้อยละ 3.57 % 1.53 % 5.61 % 2.04 % 1.53 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
796
จำนวน(คน) 42 28 85 41 29 571
ร้อยละ 5.28 % 3.52 % 10.68 % 5.15 % 3.64 % 71.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 992 คน
จำนวน(คน) 49 31 96 45 32 739
ร้อยละ 4.94 % 3.13 % 9.68 % 4.54 % 3.23 % 74.50 %

992 : 49 , 31 , 96 , 45 , 32 , 739...4.94 , 3.13 , 9.68 , 4.54 , 3.23 , 74.50 = 253 : 25.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 992 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 253 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50%

Powered By www.thaieducation.net