โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
180
จำนวน(คน) 6 4 10 3 0 157
ร้อยละ 3.33 % 2.22 % 5.56 % 1.67 % 0.00 % 87.22 %
ระดับประถมศึกษา
775
จำนวน(คน) 31 26 77 38 31 572
ร้อยละ 4.00 % 3.35 % 9.94 % 4.90 % 4.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 955 คน
จำนวน(คน) 37 30 87 41 31 729
ร้อยละ 3.87 % 3.14 % 9.11 % 4.29 % 3.25 % 76.34 %

955 : 37 , 30 , 87 , 41 , 31 , 729...3.87 , 3.14 , 9.11 , 4.29 , 3.25 , 76.34 = 226 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 955 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 226 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66%

Powered By www.thaieducation.net