โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
178
จำนวน(คน) 6 4 9 3 0 156
ร้อยละ 3.37 % 2.25 % 5.06 % 1.69 % 0.00 % 87.64 %
ระดับประถมศึกษา
773
จำนวน(คน) 31 26 77 38 30 571
ร้อยละ 4.01 % 3.36 % 9.96 % 4.92 % 3.88 % 73.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 951 คน
จำนวน(คน) 37 30 86 41 30 727
ร้อยละ 3.89 % 3.15 % 9.04 % 4.31 % 3.15 % 76.45 %

951 : 37 , 30 , 86 , 41 , 30 , 727...3.89 , 3.15 , 9.04 , 4.31 , 3.15 , 76.45 = 224 : 23.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 951 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55%

Powered By www.thaieducation.net