โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
187
จำนวน(คน) 9 4 12 4 0 158
ร้อยละ 4.81 % 2.14 % 6.42 % 2.14 % 0.00 % 84.49 %
ระดับประถมศึกษา
776
จำนวน(คน) 42 38 98 40 32 526
ร้อยละ 5.41 % 4.90 % 12.63 % 5.15 % 4.12 % 67.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 963 คน
จำนวน(คน) 51 42 110 44 32 684
ร้อยละ 5.30 % 4.36 % 11.42 % 4.57 % 3.32 % 71.03 %

963 : 51 , 42 , 110 , 44 , 32 , 684...5.30 , 4.36 , 11.42 , 4.57 , 3.32 , 71.03 = 279 : 28.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 963 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 279 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97%

Powered By www.thaieducation.net