โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
183
จำนวน(คน) 6 4 10 3 0 160
ร้อยละ 3.28 % 2.19 % 5.46 % 1.64 % 0.00 % 87.43 %
ระดับประถมศึกษา
769
จำนวน(คน) 31 26 77 36 30 569
ร้อยละ 4.03 % 3.38 % 10.01 % 4.68 % 3.90 % 73.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 952 คน
จำนวน(คน) 37 30 87 39 30 729
ร้อยละ 3.89 % 3.15 % 9.14 % 4.10 % 3.15 % 76.58 %

952 : 37 , 30 , 87 , 39 , 30 , 729...3.89 , 3.15 , 9.14 , 4.10 , 3.15 , 76.58 = 223 : 23.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 952 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42%

Powered By www.thaieducation.net