โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.08 % 7.69 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 0 11 1 0 41
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 20.37 % 1.85 % 0.00 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 33
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 2 0 15 2 0 83
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 14.71 % 1.96 % 0.00 % 81.37 %

67 : 1 , 0 , 14 , 2 , 0 , 50...1.49 , 0.00 , 20.90 , 2.99 , 0.00 , 74.63 = 17 : 25.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63%

Powered By www.thaieducation.net