โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 5 1 10 4 0 34
ร้อยละ 9.26 % 1.85 % 18.52 % 7.41 % 0.00 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 31
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 6 2 13 6 0 74
ร้อยละ 5.94 % 1.98 % 12.87 % 5.94 % 0.00 % 73.27 %

66 : 5 , 1 , 12 , 5 , 0 , 43...7.58 , 1.52 , 18.18 , 7.58 , 0.00 , 65.15 = 23 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73%

Powered By www.thaieducation.net