โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 43
ร้อยละ 9.43 % 0.00 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 30
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 10 1 15 0 0 86
ร้อยละ 8.93 % 0.89 % 13.39 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %

70 : 6 , 1 , 7 , 0 , 0 , 56...8.57 , 1.43 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 14 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21%

Powered By www.thaieducation.net