โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 12
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 41
ร้อยละ 9.43 % 1.89 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 30
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 12 2 15 0 0 83
ร้อยละ 10.71 % 1.79 % 13.39 % 0.00 % 0.00 % 74.11 %

70 : 7 , 2 , 8 , 0 , 0 , 53...10.00 , 2.86 , 11.43 , 0.00 , 0.00 , 75.71 = 17 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89%

Powered By www.thaieducation.net