โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 39 1 5 0 0 10
ร้อยละ 70.91 % 1.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 18.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 25 0 4 0 0 18
ร้อยละ 53.19 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 38.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 64 1 11 0 0 44
ร้อยละ 53.33 % 0.83 % 9.17 % 0.00 % 0.00 % 36.67 %

73 : 39 , 1 , 7 , 0 , 0 , 26...53.42 , 1.37 , 9.59 , 0.00 , 0.00 , 35.62 = 47 : 64.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33%

Powered By www.thaieducation.net