โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 8
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 3 0 7 3 0 25
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 18.42 % 7.89 % 0.00 % 65.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 5 1 9 3 0 33
ร้อยละ 9.80 % 1.96 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %

51 : 5 , 1 , 9 , 3 , 0 , 33...9.80 , 1.96 , 17.65 , 5.88 , 0.00 , 64.71 = 18 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net