โรงเรียนบ้านชาติ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 11
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 39
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 5 1 2 1 1 50
ร้อยละ 8.33 % 1.67 % 3.33 % 1.67 % 1.67 % 83.33 %

60 : 5 , 1 , 2 , 1 , 1 , 50...8.33 , 1.67 , 3.33 , 1.67 , 1.67 , 83.33 = 10 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net