โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 24
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 75
ร้อยละ 2.47 % 4.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 99
ร้อยละ 4.55 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

110 : 5 , 6 , 0 , 0 , 0 , 99...4.55 , 5.45 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 11 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net