โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 8 6 4 3 4 1
ร้อยละ 30.77 % 23.08 % 15.38 % 11.54 % 15.38 % 3.85 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 9 12 9 5 6 56
ร้อยละ 9.28 % 12.37 % 9.28 % 5.15 % 6.19 % 57.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 5 8 10 4 3 20
ร้อยละ 10.00 % 16.00 % 20.00 % 8.00 % 6.00 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 22 26 23 12 13 77
ร้อยละ 12.72 % 15.03 % 13.29 % 6.94 % 7.51 % 44.51 %

123 : 17 , 18 , 13 , 8 , 10 , 57...13.82 , 14.63 , 10.57 , 6.50 , 8.13 , 46.34 = 66 : 53.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 55.49%

Powered By www.thaieducation.net