โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 3 4 1 2 13
ร้อยละ 11.54 % 11.54 % 15.38 % 3.85 % 7.69 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 12 8 20 5 10 42
ร้อยละ 12.37 % 8.25 % 20.62 % 5.15 % 10.31 % 43.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 6 7 8 2 5 22
ร้อยละ 12.00 % 14.00 % 16.00 % 4.00 % 10.00 % 44.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 21 18 32 8 17 77
ร้อยละ 12.14 % 10.40 % 18.50 % 4.62 % 9.83 % 44.51 %

123 : 15 , 11 , 24 , 6 , 12 , 55...12.20 , 8.94 , 19.51 , 4.88 , 9.76 , 44.72 = 68 : 55.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 55.49%

Powered By www.thaieducation.net