โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 4 1 2 14
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 15.38 % 3.85 % 7.69 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 2 8 5 8 79
ร้อยละ 4.67 % 1.87 % 7.48 % 4.67 % 7.48 % 73.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 3 5 2 5 23
ร้อยละ 5.00 % 7.50 % 12.50 % 5.00 % 12.50 % 57.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 10 7 17 8 15 116
ร้อยละ 5.78 % 4.05 % 9.83 % 4.62 % 8.67 % 67.05 %

133 : 8 , 4 , 12 , 6 , 10 , 93...6.02 , 3.01 , 9.02 , 4.51 , 7.52 , 69.92 = 40 : 30.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.95%

Powered By www.thaieducation.net