โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 4 2 1 17
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 7.69 % 3.85 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 3 5 1 1 94
ร้อยละ 2.80 % 2.80 % 4.67 % 0.93 % 0.93 % 87.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 5 1 6 2 2 24
ร้อยละ 12.50 % 2.50 % 15.00 % 5.00 % 5.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 10 4 15 5 4 135
ร้อยละ 5.78 % 2.31 % 8.67 % 2.89 % 2.31 % 78.03 %

133 : 5 , 3 , 9 , 3 , 2 , 111...3.76 , 2.26 , 6.77 , 2.26 , 1.50 , 83.46 = 22 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.97%

Powered By www.thaieducation.net